Åren det hände...

Vi är nu i ett gammalt hus, ett säteri som en gång skulle rivas

År 1350+ Huvudbyggnadens äldsta del anses källaren vara. Ett C14 prov på ett objekt hittat i källaren visar på husets ålder!

År 1513   Erik Johansson, Gustav Vasas far donerar Lövsta till Skokloster.

År 1531   I detta års jordabok står Lövsta upptaget som ett av de gods som Gustav Vasa ärvt av sin far.

År 1576   Gården återgår till Kronan.

År 1643   Överste Mauritz Duwall friköper gården från Kronan.

År 1648   Lövsta byggs

År 1652   Lövsta säteri står klart. Huvudbyggnaden bestod av en våning (spår av detta finns). Taket är då troligen ett säteritak. Karolinergårdarna hade den taktypen. I lagen om  säterifrihet ingick att gården måste vara ståndsmässigt byggd, taket utgör detta tecken. Köket låg vid denna tid i en flygelbyggnad.

År 1748   Gården ägs nu av justitiekansler Carl-Olof Iserhielm. Han ägde även, Negelstena samt Torsätra i Västra Ryd, Upplands-Bro. Margareta Iserhielm ärver gården av sin far. Gården kommer då in i släkten Riben, Margareta gifte sig med Carl Riben, advokatsfiskal. I mitten av 1700-talet byggs övervåningen. Mycket av inredningen i bottenvåningen såsom dörrar, kakelugnar, dörr- och fönsterfoder och bröstpaneler är från denna tid. 1600-tals dörrar mm har då flyttats upp till denna nybyggda och nyinredda övervåning.

År 1772    Carl Riben dör på Lövsta och är begravd på Tibble kyrkogård. Även hans hustru, Margareta Iserhielm, ligger begravd där. I bouppteckningen kan läsas att övervåningen är inredd och att östra flygeln innehåller kök och skafferi.

År 1899    I bouppteckningen efter Ludvig Wilhelm Riben kan utläsas att köket har flyttats in i huvudhuset och att vissa rum har blivit avdelade. Lövsta var en sommargård. I stort sett allt man behövde tillverkades på gården, man var självförsörjande. Grönsaker mm fraktades till försäljning på Hötorget via Negelstena brygga. Vintertid bodde familjen med tjänstefolk i Stockholm. Rättaren och en del tjänstefolk bodde kvar på gården.

År 1900    Efter 150 år i släkten Ribens ägo såldes gården till Olsson och Rosenlund som i första hand var intresserade av skogen som tillhörde gården.

År 1916    Godsägare Herbert Hultman kom in som ägare. Under denna tid förändras planlösningen på övre våningen.

År 1937    Lars Nordenfelt äger Lövsta. Återigen förändras mycket. Centralvärme installeras, de flesta fönster byts ut. Kök och toaletter rustas upp. Lövsta ska bli ett mönterjordbruk

År 1955    Lars Berggren, rosenodlare, äger gården. Den gamla utvändiga trätrappan ersätts av en stentrappa.

År 1965    Kronan köper gården.

År 1967    Staten köper gården. Det blir obebott och Staten tillför inget underhåll. Fastigheten förfaller.

År 1970    Fortifikationsförvaltningen ansöker om rivningstillstånd.

År 1978    Riksantikvarieämbetet meddelar att de anser att byggnaden bör bevaras. Efter åtskilliga turer mellan olika instanser begär Fortifikationsförvaltningen rivningstillstånd av Regeringen.

År 1980   Regeringen beviljade rivningstillstånd sedan dokumentation utförts.

År 1981   Håtuna-Håbo-Tibble hembyggdsförening anhöll om bordläggning av rivningsbeslutet tills dess en alternativ användning av byggnaden utretts.

År 1982   Riksdagsman Sven Munke yrkade i en motion att rivningsbeslutet skulle omprövas. Försvarsutskottet ansåg det vara värdefullt om byggnaden bevarades. Förutsättningen var att det inte blev några kostnader och olägenheter för försvaret.

År 1983   Ett nyttjanderättsavtal mellan Fortifikationsförvaltningen och hembygdsföreningen skrevs och undertecknades. Avtalet förhindrade rivning tills vidare. Håtuna-Håbo-Tibbles hembygdsförening skulle svara för byggnadens upprustning både praktiskt och ekonomiskt. Initiativtagare för att bevara Lövsta Gård, östra flygeln, magasinet och isladan - var Rolf Hultman. Rolf föddes på Lövsta Gård och bodde senare i en fastighet som var avstyckad från gården. Rolf hade en stark känsla för Lövsta och  lade ner mycket arbete för att rädda gården. Han tog kontakt med och sökte hjälp hos både myndigheter och personer. Bl.a. tog Rolf kontakt med Sven Olov Nyberg i Håtuna-Håbo-Tibble hembygdsförening. Tillsammans fann de att hembygdsföreningen skulle driva arbetet för att Lövsta Gård skulle bevaras för framtiden. Det som i hög grad bidrog till att rivningsbeslutet upphävdes var att Rolf lyckades intressera riksdagsman Sven Munke.

År 1984  Upprustningsarbetet påbörjas under ledning av Rolf H. Han utförde personligen en stor del av arbetet och bidrog ekonomiskt med betydande belopp. Även Rolfs syskon  bidrog ekonomiskt. Medlemmar i Håtuna-Håbo-Tibble hembygdsförening bidrog med praktiskt arbete.

År 1987  Inspelningen av SVT tv-serie "Tre Kärlekar" av Lars Molin genomfördes på Lövsta Gård. Filmteamet såg till att entrétrappan kom till, samt att salen på bottenvåningen -   1988  ser ut som den gör i dag.

År 1988  Småföretagarföreningen i Upplands-Bro, med speciellt dess ordförande Per Forsberg, intresserar sig för Lövsta Gård. Per skaffar sponsorer så att restaureringen kunde påskyndas, med bl.a. lejd arbetskraft.

1989-12-16 var byggnaden i sådant skick att en invigningsfest kunde anordnas. Invigningsfesten anordnades av småföretagarföreningen!

År 1991  Stiftelsen Lövsta Gård bildades av Upplands-Bro kommun, Håtuna-Håbo-Tibble Hembygdsförening samt Företagarföreningen Upplands-Bro.