Perioden år 1300 fram till 1900

Lövsta Gård ligger i Håbo-Tibble socken, Upplands-Bro Kommun, Stockholms län. En bygd med en innehållsrik historia. Det finns gott om fornlämningar; de flesta är gravar och stensättningar från stenåldern eller vikingatiden. Vid vikingatidens slut, omkring 1100 e Kr, var all brukbar mark tagen i anspråk för bosättning. Under medeltiden bildades det byar där det tidigare varit enstaka gårdar. Fram till 1300-talet tog havet vid öster om om Stäket. Där fanns befästningar, "Mälarens lås" som skyddade den viktiga bygden vid Mälaren. I detta område hade maktcentra funnits sedan forntiden. Landhöjningen gjorde att "Mälarens lås" under 1200-talet flyttades till Stockholm

Hur gammal kan Lövsta Gård vara? Ett C-14 prov från Lövsta Gårds källare daterades till 1350 +/- 80 år.

Av ägarlängden som sträcker sig från 1500-talet till nutid, framkommer att den första ägaren var Erik Johansson som skänkte Lövsta till Skokloster munkkloster (1513). En senare ägare  var hans mer bekante son, Gustav Eriksson Vasa (år 1531 års jordebok).

År 1576 överlämnas gården i statens ägo.

Nuvarande byggnad uppfördes 1648--1652 av överste Mauritz Duvall. Det var en säterigård i ett plan. Isladan (som ligger till höger om huvudbyggnadens entré) och även magasinet (som ligger nedanför den vänstra flygeln) härrör sig från denna tid. Duvall byggde gården och gården säljs år1652.

Ny ägare blir Justitieborgmästare Johan Lilliecrantz - dör 1653. Nu brukas gården av hans änka i nästan 40 år, Karin Sneckenfelt med eget folk. Hon dog 75 år gammal 1692. 

1692 Nu adlades Georg Wallrave till Lövsta och Negelstena. 1708 utverkade han byte sa att han fick allodialfrälse, arvegods. Han betalade med två frälsehemman i kyrkbyn i Håbo-Tibble. 1714  dör krigsrådet, kammarrådet Wallrave

1714 Änkan Catharina Sneckenberg innehar gården till sin död 1730. Sonen Jakob gifte sig 1716 på Håtunaholm med Agneta Brita Mörner af Tuna.

I en bouppteckning efter Carl Olof Iserhielm 1748 finns denna beskrivning att läsa om säteriet Lövstad: "Bebyggt med en träbyggning samt tvenne nya flygelbyggningar". Flyglarna omnämns således i motsats till huvudbyggnaden som nya. I huvudbyggnaden finns sex rum, motsvarande den nuvarande bottenvåningen. Carl Olof Iserhielm innehade flera gårdar, bl.a. Torsätra i Västra Ryd, Negelstena och Lövsta i Håbo-Tibble.

Den som ärver Lövsta 1748 är Margareta Iserhielm. Brodern Carl Vilhelm innehar Torsätra- Tranbygge och Negelstena. Margareta är gift med Carl Riben och de bygger till Lövsta med en övervåning. Knutarna på långsidorna går bara upp en våning, ett tydligt tecken på att gården byggts till. Då flyttades delar av de gamla snickerierna upp, troligen även de gröna kakelugnarna. I dag finns gamla fyrfyllnadsdörrar på övervåningen med gamla lås. De nya 1700-talsdörrarna placerades i entrévåningen. Carl och Margareta Riben (född Iserhielm) får 10 barn, varav 9 barn når vuxen ålder.

I Carl Ribens bouppteckning 1772 finns att utläsa att 3 av gavelkamrarna på övervåningen användes som bostadsrum, salen var ett stort förvaringsutrymme. Västra flygeln innehöll boningsrum, bl.a. en drängkammare. Östra flygeln innehöll kök och skafferi. Släkten Riben innehar Lövsta i ca 150 år och Carl och Margareta Riben är jordfästa på Håbo Tibble Kyrkogård. Du kan än i dag gå och titta på den gravstenen! Gården är i många år en sommargård för olika medlemmar av familjen Riben. Gården är självförsörjande och via Negelstena brygga fraktas grönsaker och annat till Stockholm till försäljning. Vintertid bor familjen Riben i en Stockholmsvåning och på Lövsta bor rättaren och tjänstefolket kvar.

I 1806 års bouppteckningen efter änkan Margareta Iserhielm (Riben) ges en utförlig beskrivning av Löfsta säteri, 2 mantal Gården är ett karakteristiskt exempel på en enklare herrgårdsanläggning av 1700-talstyp. Den bildar ett symmetriskt mönster med trädgård, flyglar och ekonomibyggnader. Tex smedja och  kreaturen på gården är 4 hästar, 8 dragoxar, 5 stutkalvar, 2 tjurar, 15 kor, 2 kvigkalvar, 42 får av olika slag, 12 svin och ett antal höns.

Håbo-Tibble kyrka var till 1885 Tibble kyrka i Tibble socken. Det var familjerna på Lövstas kyrka. Här finns begravningsvapnet över Lars Lilliecrantz, och Carl Riben och Margareta Iserhielms gravsten. Änkan Catharina Sneckenberg skänkte ett antependium av röd sammet runt 1710.

Vid byggnadsarbeten i Håbo-Tibble kyrka 1797 är Samuel Riben initiativtagare och arbetsorganisatör. Död ogift på Lövsta 1827.